جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره جاودان


وبلاگ جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران ، با هدف اطلاع رسانی اخبار صنفی و انعکاس موضوعات حقوقی ، قضایی ، فعلا بصورت موقت جایگزین سایت دائمی جاودان شده است. این وبلاگ در نظر دارد محل تبادل نظر همکاران، انتقال تجارب صنفی و درمیان گذاشتن دردهای مشترک باشد تا در پرتو همدلی حاصل از اشتراک در آراء و نظرات کاربران، بهترین مسیر پیشرفت و تعالی کشور - که یک جلوه آن استقلال نهاد وکالت است - به روی ملتمان گشوده شود.

مدیر وبلاگ : علی رضا وجدانی آرام
اخبار ومقالات جاودان

 ل.ق.ق

ماده42- پروانه وكالت با امضاء رییس سازمان و رییس كل دادگستری استان صادر می شود . سازمانهای استانی موظفند حداكثر ظرف یك ماه از اعلام صلاحیت عمومی كارآموزی از سوی هیئت اختبار یا تكمیل پرونده كسانی كه از اختبار معاف می‌باشند مقدمات امضا پروانه را فراهم نمایند. برای پذیرفته شدگان ابتدا پروانه پایه2 صادر می‌شود و پس از پنج سال وكالت در صورت تایید صلاحیت و موفقیت در اختبار می‌توانند پروانه پایه یك دریافت نمایند. اعتبار پروانه وكالت دو سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است.

تبصره1: در صورتی كه پروانه وكالت ظرف یك ماه امضاء نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود.

تبصره2: وكلای پایه2 در امور كیفری فقط حق وكالت در جرایم تعزیری یا بازدارنده مستوجب حبس كمتر از ده سال و شلاق و جزای نقدی و در امور حقوقی وكالت در دعاوی با خواسته كمتر از یك میلیارد ریال را دارند.
 

 


 م.ک.ا

ماده...(ماده55) پروانه وكالت با امضای رییس سازمان استان صادر می‌شود. سازمانهای استانی موظفند حداكثر ظرف یك ماه از پذیرش در اختبار یا تكمیل پرونده كسانی كه از اختبار معاف می‌باشند نسبت به صدور پروانه وكالت اقدام نمایند. برای پذیرفته شدگان ابتدا پروانه وكالت صادر می‌شود. اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. كلیه كسانی كه به موجب این قانون، پروانه وكالت دادگستری دریافت می كنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذكور، مجاز به وكالت در دیوان عالی كشور و همچنین اموری كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان می‌باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افراد مذكور در ماده(40) این قانون و همچنین افرادی كه به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وكالت پایه یك دادگستری صادر شده است، نمی‌گردد.

تبصره1: در صورتی كه پروانه وكالت ظرف یكماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیأت یادشده موظف است حداكثر ظرف20 روز به موضوع  رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیأت مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

  

 


 م.ک.ا

ماده ...(ماده  62)- فعالیت شغلی وكلاء در ساختمانهای ملكی مسكونی ، اداری و تجاری اعم از ملكی یا استیجاری بلامانع است.

 

 

 ل.ق.ق

ماده 49- حق‌المشاوره و حق الوكاله وكیل مطابق تعرفه‌ای است ك با توجه به نوع دعوی، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وكالت تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد. دریافت وجه بیش از تعرفه موجب مجازاتهای درجه5 و6 انتظامی است.
 

 


 م.ک.ا

ماده ...( ماده63) حق الوكاله، حق المشاوره و هزینه سفر وكلای دادگستری براساس تعرفه ای است كه با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، تجربه و تحصیلات وكیل به وسیله شورای ملی وكالت پیشنهاد و حداكثر ظرف 2 ماه به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد و هر سه سال یكبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم كه سالانه از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد قابل تعدیل است .

تبصره1: در صورتی كه حق الوكاله مورد توافق كمتر یا بیشتر ازتعرفه مصوب باشد درج  این مبلغ در وكالتنامه تنظیمی و تسلیم نسخه ای از قرارداد حق‌الوكاله به موكل، دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وكالت الزامی است .

 تبصره2: مطالبه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وكلا زاید بر تعرفه مصوب ممنوع است .

تبصره 3: چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی كمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قابل اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیتی معتبر نیست.

 

 ل.ق.ق

مبحث دوم: دادسرا و دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی

ماده 89- به منظور رسیدگی به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در سازمانهای استانی ، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می‌شود.

ماده90- دادگاه بدوی انتظامی وكلا می‌تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود. هرشعبه دادگاه بدوی انتظامی از یك قاضی دادگستری با حداقل پایه10 قضایی با پیشنهاد رییس كل دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه و دو وكیل پایه یك به انتخاب هیئت مدیره سازمان كه دارای شرایط زیر باشند تشكیل می‌شود:

1-     داشتن حداقل45 سال سن.

2-     داشتن حداقل15 سال سابقه قضاوت و وكالت

3-     نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و هرگونه محكومیت انتظامی.

 تبصره 1: ریاست شعبه با قاضی دادگستری است و دو وكیل عضو مشورتی دادگاه هستند، رأی دادگاه پس از مشورت با اعضاء توسط رییس دادگاه انتظامی صادر می شود .

تبصره2: مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وكلا4 سال است . انتخاب مجدد آنها برای یك دوره متوالی بلامانع است.
 

 


 م.ک.ف

مبحث دوم: دادسرا و دادگاه بدوی وتجدید نظرانتظامی وكلا

ماده ...( ماده97) به منظور رسیدگی به تخلفات وكلا و كارآموزان وكالت در سازمانهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشكیل می‌شود.

ماده ...(ماده98) دادگاه بدوی انتظامی وكلا می‌تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود. هرشعبه دادگاه بدوی انتظامی از یك قاضی دادگستری با حداقل پایه10 قضایی با پیشنهاد رییس كل دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه و دو وكیل پایه یك به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشكیل می‌شود. وكلای مزبور باید دارای شرایط زیر باشند:

1-     داشتن حداقل45 سال سن.

2-     داشتن حداقل15 سال سابقه وكالت یا وكالت و قضاوت

3-     نداشتن سابقه محكومیت كیفری مؤثر و هرگونه محكومیت انتظامی درجه4 و بالاتر .

تبصره1: رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء براساس اكثریت آراء معتبر و انشای رأی توسط یكی از اعضای اكثریت صورت خواهد گرفت .

 

 ل.ق.ق

ماده 91 دادسرای انتظامی وكلا در كنار هردادگاه انتظامی وكلا تشكیل می‌شود. ریاست دادسرا با دادستان است كه از بین قضات دارای حداقل پایه 9 قضایی با پیشنهاد ریسس كل دادگستری استان و ابلاغ رییس قوه قضاییه تعیین می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران كه از بین وكلا انتخاب می‌شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌كنند.

ماده 93-  دادگاه تجدید نظر انتظامی وكلا با یك رییس و یك مستشار از قضات دادگستری با انتخاب رییس قوه قضاییه و سه وكیل  به عنوان عضو با انتخاب شورای عالی وكالت تشكیل می شود. رای دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو كه یكی از آنان از قضات باشد یا رأی موافق دو قاضی رسمیت خواهد داشت.

Down Arrow Callout: م.ک.ف 


  م.ک.ف

ماده...(ماده99) دادسرای انتظامی وكلا در معیت هردادگاه انتظامی وكلا تشكیل می شود . ریاست دادسرا بادادستان استان كه از بین وكلای واجد شرایط مندرج در ماده (90) توسط هئیت مدیره هر استان با دو سوم آرا تعیین می شود و می تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران كه از بین وكلا انتخاب می‌شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌كنند.

ماده...(ماده101) دادگاه تجدید نظر انتظامی وكلاء با یك رییس و یك مستشار از قضات دادگستری با حداقل پایه10 قضایی و با انتخاب رییس قوه قضاییه و سه وكیل از وكلای واجد شرایط ماده (90) به عنوان عضو با انتخاب شورای عالی وكالت تشكیل می‌شود. رأی عضو با انتخاب شورای عالی وكالت تشكیل می‌شود. ر أی دادگاه تجدید نظر انتظامی با نظر موافق سه عضو كه یكی از آنان از قضات باشد معتبر می‌باشد.

 

 

 ل.ق.ق

ماده112- در صورتی كه مسئولین قضایی و رییس یا دادستان انتظامی سازمان وكلای استانی مربوطه به جهتی از جهات ادامه اشتغال وكیل و كارآمور مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وكلای سازمان مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیئت مدیره نیز می‌تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند . در این صورت رییس سازمانهای استانی  موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می‌كند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و درصورتی كه رأی برتعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.

ماده113- وكیل یا كارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدید نظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق، درخواست كننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی دارد.
 

 


 م.ک.ف

ماده...(ماده119) در صورتی كه رییس كل دادگستری استان مربوط و رییس یا دادستان انتظامی سازمان وكلای استانی مربوط با ذكر دلایل در حین رسیدگی به تخلف ادامه اشتغال وكیل یا كارآمور مورد تعقیب را به كار وكالت یا كارآموزی مصلحت نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وكلای سازمان مربوط تعلیق موقت او را درخواست كند. هیئت مدیره نیز می‌تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وكیل مورد تعقیب را درخواست كند. در این صورت رییس سازمانهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارجاع می‌كند دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی كند و در صورتی كه رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.

تبصره1: وكیل یا كارآموز می‌تواند از رأی دادگاه انتظامی وكلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدید نظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست كننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.

 

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت جمعیت اسلامی وکلای دادگستری خوش آمدید
کلیه حقوق این وبلاگ برای جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران محفوظ است

ابزار هدایت به بالای صفحه

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic