نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری:داوری – استعفا از داوری – استرداد استعفا – تعیین داور مشترک

نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری 246 شماره 48هفته دادگستری صفحه 431 داوری - استعفا از داوری - استرداد استعفا - تعیین داور مشترک...

ادامه مطالعه