گورستانی از نقض معاهدات و کنوانسیون های بین المللی توسط اسرائیل در تجاوز به غزه

تعهدات مندرج در کنوانسیون­های چهارگانه­ ی ژنو، کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، اعلامیه­ ی جهانی حقوق بشر، قواعد آمره­‌ی منع توسل به زور و...

ادامه مطالعه