آگهی دعوت مجمع عمومی اعضاء جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) مورخ 1402/07/27

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده 1402 جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران (جاودان) از کلیه اعضا...

ادامه مطالعه