تحلیل یک قاضی دادگستری از سرنوشت دادخواهی آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین الملی دادگستری

عبدالرضا ویسی قاضی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی شهر کرمانشاه، در یادداشتی با استناد به قوانین و مقررات بین المللی در حوزه حقوق بشر، به تحلیل سر...

ادامه مطالعه