دفاع از استقلال نهاد وکالت، نباید موجب نگرانی نهادهای حاکمیتی شود

عبدالرضا مرعشی در طی سخنانی به این نکته اشاره کرد که مردم خواستار وجود نهاد وکالت مستقل هستند و به دلیل اهمیت استقلال برای انجام وظایف ...

ادامه مطالعه